AFP:s redaktionella och etiska riktlinjer

AFP:s världsomspännande nätverk av faktagranskande journalister och redaktörer följer de riktlinjer som fastställts i AFP:s stilbok för faktagranskning, AFP:s redaktionella riktlinjer och god praxis samt AFP:s stadga.  

Nyhetsbyrån har en unik ställning enligt fransk lag, vilket innebär att AFP inte kan låtas influeras av ideologiska, politiska eller ekonomiska intressen som kan äventyra korrektheten eller objektiviteten i rapporteringen.

AFP:s Faktakoll:s stilbok för faktagranskning

I stilboken framgår vårt uppdrag och mål som faktagranskare. Det innebär bland annat att prioritera påståenden som kan orsaka skada, visa på balans i vår rapportering och alltid se till att vår rapportering är korrekt.

Den beskriver hur faktagranskningar ska väljas ut, hur de ska källhänvisas och skrivas, samt ökar medvetenheten om farorna med bekräftelsejäv och betonar våra plikter gentemot de personer som omfattas av våra undersökningar.

Du kan läsa mer om hur vi granskar påståenden och skriver våra faktagranskningar här. 

Redaktionella standarder och praxis

AFP:s faktagranskande team följer också byråns redaktionella standarder och praxis, som anger de vägledande principerna för den redaktionella verksamheten och som understöds av ett åtagande att tillhandahålla korrekt, opartisk och balanserad rapportering. 

De tio vägledande regler som utgör hörnstenen i policyn anges nedan. Om dessa principer inte följs kan det leda till straffåtgärder.

  1. AFP:s journalister förväntas ge korrekt, balanserad och opartisk nyhetsbevakning och att korrigera fel snabbt och på ett transparent sätt.
  2. AFP:s journalister ska uttrycka en oberoende röst, fri från fördomar, partiskhet eller extern påverkan. De kan inte tvingas att utföra en uppgift som strider mot deras samvete.
  3. AFP-journalister måste skydda sina källor och får aldrig medvetet utsätta dem för fara.
  4. AFP-journalister måste respektera oskuldspresumtionen.
  5. AFP-journalister har en skyldighet att söka sanningen och inte passivt rapportera information så som den presenteras för dem. De ska utmana sina källor och ifrågasätta fakta.
  6. AFP:s foto- och tv-journalister får inte förfalska bilder eller videor och får inte manipulera eller ändra motiv. Textjournalister får inte manipulera citat.
  7. AFP-journalister måste ange var de inhämtat information på ett öppet sätt och får inte plagiera. De får aldrig överlämna en artikel till en källa för godkännande.
  8. AFP-journalister måste visa känslighet när de närmar sig offer eller deras anhöriga och undvika att tränga sig på i sorg. De måste vara särskilt försiktiga när de intervjuar eller tar bilder av barn och närhelst det är möjligt inhämta föräldrarnas samtycke.
  9. AFP-journalister måste identifiera sig som sådana. De får inte använda villfarelse annat än i undantagsfall med nyhetsledningens godkännande.
  10. AFP-journalister använder inte information som de har samlat in för egen vinning eller utnyttjar sin ställning för ekonomisk vinning. De betalar inte källor.

I policyn för redaktionella standarder och praxis fastställs också en särskild uppsättning normer för personalens uppförande i syfte att garantera politisk oberoende och opartiskhet i byråns rapportering. Dessa innefattar bland annat: att deklarera eventuella intressekonflikter som kan tyckastill synes kan påverka deras arbete; att se till att externa intressen, aktiviteter och personliga uttalanden inte kommer i konflikt med AFP:s intressen eller anseende gällande opartiskhet; strikta regler om att inte ta emot gåvor från källor. Detaljer om reglerna för personalens uppförande återfinns i avsnitt fyra i policydokumentet.

Stadgan

I AFP:s stadga fastställs de etiska principer som styr AFP:s arbete som en flerspråkig, mångkulturell nyhetsbyrå vars uppdrag är att tillhandahålla korrekt, balanserad och opartisk bevakning av globala händelser.

I stadgan fastställs byråns skyldighet att söka och publicera sanningen och att uttrycka en oberoende röst fri från politiskt, kommersiellt eller ideologiskt inflytande. Dessa åtaganden om noggrannhet och objektivitet är centrala i AFP:s grundstadga. 

I stadgan fastställs också AFP:s åtagande att stödja yttrandefriheten och journalisternas rättigheter, och att AFP tar avstånd från diskriminering på grund av ras, kön, nationalitet, religion, sexuell läggning eller någon annan faktor.

Samarbete med andra faktagranskningsorganisationer för att garantera standarder

Utöver sina egna riktlinjer har AFP tagit en ledande roll i utvecklingen av European Fact-Checking Standards Network (EFCSN), som har skapat gemensam regler för oberoende organisationer för faktagranskning i Europa.

I de gemensamma europeiska reglerna fastställs åtaganden om transparens, opartiskhet och journalistisk kvalitet i arbetet med att bekämpa desinformation. Om du anser att AFP har brutit mot reglerna kan du informera EFCSN här.

AFP har också undertecknat International Fact-Checking Network (IFCN) riktlinjer. Detta innebär ett åtagande om: opartiskhet och rättvisa, insyn i källor, insyn i finansiering och organisation, insyn i metodik samt en öppen och ärlig korrigeringspolicy. Om du anser att AFP inte har respekterat principkoden kan du direkt informera IFCN här.

AFP är också partner till Journalism Trust Initiative, ett internationellt projekt för att främja trovärdig journalistik som drivs av Reportrar utan gränser (RSF).